Data Privacy Policy

คำจำกัดความ

เรา หมายถึง บริษัท ครอนนิค ทราเวล เอเจนซี่ จำกัด
ลูกค้า หมายถึง ลูกค้าของบริษัท ครอนนิค ทราเวล เอเจนซี่ จำกัด ผู้เป็นผู้ซื้อบริการจากบริษัท ครอนนิค ทราเวล เอเจนซี่ จำกัด
ผู้ให้บริการ หมายถึง คู่ค้าของบริษัทครอนนิค ทราเวล เอเจนซี่ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ส่งมอบบริการให้แก่ลูกค้าของบริษัท ครอนนิค ทราเวล เอเจนซี่ จำกัด

นโยบายในการจัดการข้อมูล

  1. เราอาจมีการเก็บข้อมูลต่อไปนี้ของลูกค้า ซึ่งจำเป็นในการให้บริการแก่ลูกค้า และอาจส่งต่อข้อมูลเหล่านี้ให้ผู้ให้บริการในเครือของเรา โดยมีจุดประสงค์เพื่อใช้ในการให้บริการเท่านั้นโดยข้อมูลเหล่านั้นอาจประกอบด้วย ชื่อ, นามสกุล, เบอร์โทร, อีเมล์, Line Unique Id, ข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงินให้เราและผู้ให้บริการ (Pay Slip) และข้อมูลที่จำเป็นอื่น ๆ สำหรับการให้บริการลูกค้า
  2. ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์เพื่อพัฒนาการให้บริการของเราแก่ลูกค้า จะเป็นข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนของลูกค้า
  3. ลูกค้ามีสิทธิ์ในการควบคุมข้อมูลที่อยู่ในการจัดเก็บของเรา