รหัสกิจกรรม : CT0050

📍 สถานที่ : จ. ระยอง

⏲️ ระยะเวลา : 4 ชั่วโมง

🧍 จำนวนผู้เล่น : รอบละไม่เกิน 6 คน

💰 ราคา : เริ่มต้น 1,200 บาท

  • โต้คลื่นท้ายเรือกันที่ ระยอง
  • สนุก สุด มันส์ พร้อม ครูสอน ตัวต่อตัว
  • เล่นแบบเต็มอิ่มไปเลย 4 ชั่วโมงเต็ม

 

เวลาเปิด-ปิด
สนามเปิดทุกวันเวลา 09.00 – 18.00 น.

รายละเอียดกิจกรรม
-ผู้เล่นต้องมีช่วงอายุ 8-65 ปี และไม่จำเป็น​ต้อง​ว่าย​น้ำได้
– จำกัดลำละไม่เกิน 6 ท่านเท่านั้น
– อุปกรณ๊ครบครัน
– เล่นได้ 4 ชั่วโมง

เหมาลำ
วันธรรมดา
ราคา 7,000.- /ลำ 
วันหยุด
ราคา 8,000.- /ลำ 

Join Group
ราคา 1,200 – 1,500 / คน 

เงื่อนไขการจองและชำระค่าบริการ
1. จะต้องชำระเงินมัดจำเพื่อเป็นการจองสิทธิ์ตามจำนวนที่ได้กำหนด
2. การชำระเงิน โอนผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์(SCB) ชื่อบัญชี บริษัท ครอนนิค ทราเวล เอเจนซี่ จำกัด เลขบัญชี 820-292098-1
3. ตั๋วจองสิทธิ์ ใช้จองสิทธิ์โปรโมชั่นหรือข้อตกลงพิเศษ ตามระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น
4. ผู้เดินทางจะต้องยื่นตั๋วจองสิทธิ์ให้กับเจ้าของกิจการนั้น ๆ เพื่อเลือกวันเข้าพักเดินทางโดยการชำระค่ามัดจำมิได้ขึ้นอยู่กับทางผู้ออกตั๋วจองสิทธิ์แต่อย่างใด ทางเจ้าของกิจการจะเป็นผู้กำหนด
5. หลังจากผู้เดินทางชำระตั๋วจองสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ในทุกกรณี
6. สามารถขายสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้ แต่จะต้องแจ้งกับทางผู้ออกตั๋วจองสิทธิ์ก่อนทุกครั้งและมีค่าธรรมเนียมในการโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่น ครั้งละ 100 บาท
7. ในกรณีที่ผู้ได้สิทธิ์มอบสิทธิให้แก่ผู้อื่นโดยไม่มีการแจ้งกับทางผู้ออกตั๋วจองสิทธิ์จะถือว่าตั๋วจองสิทธิ์ใบนั้นเป็นโมฆะ และทางเราจะไม่รับผิดชอบในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
ลูกค้าที่ต้องการเลื่อนวันเล่นกิจกรรมเนื่องจากการระบาดของ COVID หรือเหตุสุดวิสัย ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนถึงวันเล่นอย่างน้อย 7 วัน หากแจ้งช้ากว่ากำหนดทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าปรับ 100 บาท