รหัสกิจกรรม : CT0025

📍 สถานที่ : จ. ชลบุรี

⏲️ ระยะเวลา : 5-15 นาที (ให้บริการเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ เท่านั้น)

💰 ราคา : เริ่มต้น 2,000 บาท

  • ชมวิวแห่งใหม่ของชลบุรี แบบ 360 องศา
  • ร่อนร่ม กลางสายลมอ่อนๆ ลุ้นเจอทะเลหมอก

 

สถานที่ เขาอ่างแก้ว อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี

⚠️ paragliding เป็นกิจกรรมที่ต้องอาศัยลม ไม่สามารถระบุได้แน่ชัดว่าสามารถพาร่มขึ้นได้ตอนไหน
ลูกค้าจำเป็นต้องเผื่อเวลาสำหรับกิจกรรมอื่นๆ ในวันร่วมกิจกรรมด้วย

2,000 บาท
ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 31 ธันวาคม 64

 รวมรถรับส่งขึ้นจุดปล่อยตัว ทางชัน ต้องใช้ 4 wheels
ใช้เวลาบิน 5-15 นาที ในการบินบนอากาศ
 สามารถนำ Gopro ขึ้นไปเองถ่ายเองได้
 นักบินและอุปกรณ์มีใบรับรองถูกต้อง และมีร่มสำรองในกรณีฉุกเฉิน
 เปิดบริการทุกวัน เสาร์ อาทิตย์
 รับลูกค้าวันละ 20 คน เท่านั้น

เงื่อนไขการจองและชำระค่าบริการ
1. จะต้องชำระเงินมัดจำท่านละ 299 บาทเพื่อเป็นการจองสิทธิ์
3. ตั๋วจองสิทธิ์ ใช้จองสิทธิ์โปรโมชั่นหรือข้อตกลงพิเศษ ตามระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น
4. ผู้เดินทางจะต้องยื่นตั๋วจองสิทธิ์ให้กับเจ้าของกิจการนั้น ๆ เพื่อเลือกวันเข้าพักเดินทางโดยการชำระค่ามัดจำมิได้ขึ้นอยู่กับทางผู้ออกตั๋วจองสิทธิ์แต่อย่างใด ทางเจ้าของกิจการจะเป็นผู้กำหนด
5. หลังจากผู้เดินทางชำระตั๋วจองสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ในทุกกรณี
6. สามารถขายสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้ แต่จะต้องแจ้งกับทางผู้ออกตั๋วจองสิทธิ์ก่อนทุกครั้งและมีค่าธรรมเนียมในการโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่น ครั้งละ 100 บาท
7. ในกรณีที่ผู้ได้สิทธิ์มอบสิทธิให้แก่ผู้อื่นโดยไม่มีการแจ้งกับทางผู้ออกตั๋วจองสิทธิ์จะถือว่าตั๋วจองสิทธิ์ใบนั้นเป็นโมฆะ และทางเราจะไม่รับผิดชอบในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
ลูกค้าที่ต้องการเลื่อนวันเล่นกิจกรรมเนื่องจากการระบาดของ COVID หรือเหตุสุดวิสัย ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนถึงวันเล่นอย่างน้อย 7 วัน หากแจ้งช้ากว่ากำหนดทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าปรับ 100 บาท